Home

Syfte med detaljplan

Detaljeringsgrad och omfattning - PBL kunskapsbanken

 1. En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte
 2. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. I plankartan beskriver man med linjer, symboler och bestämmelser vad som får eller inte får göras. Plankartan är det dokument i detaljplanen som är juridiskt bindande. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syfte, innehåll och genomförande av planen
 3. Detaljplanens syfte är vägledande. Detaljplanens bestämmelser är bindande. Det kan exv stå att planens syfte är att möjliggöra 100 lägenheter för att exploatören tänkt sig 90 fyrarummare och 10 enrummare. Och planens bestämmelser skriver bara om högst fyra våningar och högst 1500 kvm byggnadsarea
 4. För en detaljplan som har fått laga kraft är även följande uppgifter obligatoriska: beteckning, planbeskrivning, diarienummer kommun, kvalitetsbeskrivning, beslutstyp, beslutshandling, datum när detaljplanen påbörjades, antogs och fick laga kraft, genomförandetid samt nä
 5. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bebyggelse för bostadsändamål samt att utöka förskolegård för Domaren 1. Detaljplanen avser att skapa flera möjligheter till byggnation av såväl gruppbostad som centrumnära bostäder, och samtidigt vara flexibel i sin utformning
 6. En detaljplan kan, om kommunen anser att det är lämpligt, grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda
 7. En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan

Vad är en detaljplan? - Falkenbergs kommu

Bakgrund, syfte och huvuddrag. Detaljplaneprocessen syftar till att bedöma lämpligheten för en viss användning av ett mark- och vattenområde, med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Processen syftar även till att säkra insyn för berörda, och att därigenom få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt Detaljplan Hemmeslöv 10:10, etapp 3 i Båstad Fastställelse av gatustruktur. Syftet med detaljplanen är att fastställa gaturstruktur och naturområde (dvs allmän platsmark) inom del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och t ex gångstig i gällande detaljplan är förlagd inom s k kvartersmark, d v s bostadsmark

Syfte detaljplan Byggahus

Syfte. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att planlägga för en förskola. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge möjlighet till att bygga en förskola med 8 avdelningar. Laga kraft. Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2016. Ändringen av detaljplanen vann laga kraft den 3 april 2018. Planhandlingar för detaljplane Planens syfte och huvuddrag Syftet med ändring av detaljplan är att skapa en flexibel detaljplan så att det går att bygga bostäder i kombination med handel och kontor samt utöka byggnadshöjden. Vidare syftar ändringen till att planlägga en del av gatan som bostad för att möjliggöra fastighetsreglering Syftet med änd-ringen av detaljplan för kvarteret Sergeanten var att skapa möjlighet att bygga en förbindelseväg mellan Generalsvägen och Kungsvägen. Genomförandetiden har utgått. Planens areal är totalt ca 10 ha beläget i anslutning till E4:ans norra sida

 1. Syfte Syftet med ändring av gällande detaljplan (09-VIS-392) är att möjliggöra för en utbyggnad av befintligt ställverksområde för att försörja befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet. Planområdets läge Planområdet ligger mellan Jungmansgatan och Visbyleden, öster om bostadsområdet Pilhagen. Tidpla
 2. dre antal par­hus
 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn til
 4. Syfte: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploatering än det är i dagsläget samtidigt som den gamla tidningsredaktionens hus kallat UT-huset skyddas från rivning. UT-huset kommer också skyddas genom att detaljer dokumenteras och skyddas för att husets kulturhistoria värden ska finnas kvar i framtiden
 5. Detaljplanens syfte. Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa förutsättningar att uppföra fyra nya stadskvarter med bostäder och verksamhetslokaler som bidrar till att utvidga Eslövs centrum. De nya stadskvarteren ska vara en del av stadsväven och allmänheten ska kunna röra sig genom området

Syftet med planen är också att möjliggöra för dagvattenhantering, återvinningsstationer och pumpstation inom allmänna ytor i området. Detaljplaneförslaget innebär att området bebyggs med cirka 250 friliggande eller sammankopplade småhus i en till tre våningar och 200 lägenheter i flerbostadshus i två till fem våningar Detaljplan för del av Forsheda 5:108 3 (26) Planbeskrivning Sammanfattning av föreslagna planbestämmelser Här redovisas kortfattat syftet med varje planbestämmelse som finns föreslagna i detaljplan. Användning av mark och vatten Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap Natur, syftet med bestämmelsen är att säkerställa at Detaljplan för Rolstorp 1:3 med flera 4 (32) Planbeskrivning Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Omfattning Marken får inte förses med byggnad. Syftet med bestämmelsen är att styra i vilken omfattning byggnad får uppföras. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 PBL. Högsta nockhöjd, angivet i meter Vad är en detaljplan? Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplane

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerfamiljshus samt att skapa utrymme för en förskola med tillhörande utemiljö. Planförslaget är utformat för att inrymma cirka 170 nya bostäder. Senaste handlingar: Första handlingarna publiceras i samband med samråd Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i tre våningar på fastigheten Björklinge-Tibble 5:27 som tidigare varit bebyggd med kedjehus i en våning. Planen innebär en effektivare markanvändning och förslaget möjliggör cirka 70 lägenheter. Den tillkommand syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och tydlighetskrav gäller. Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med de

Detaljplaner - Säffle kommun - Säffle kommu

 1. En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner
 2. Det gäller då att avvikelsen från detaljplanebestämmelsen är liten och förenlig med planens syfte. Bestämmelser i detaljplaner sätter genom regleringen gränser för vilken typ av bebyggelse som kan medges bygglov. Processen att ta fram en detaljplan innebär ett omfattande arbete och processer pågår ofta under flera år
 3. En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta och en miljökonsekvensbeskrivning
 4. SYFTE Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny väg, Östra Ringvägen. Östra Ringvägen Detaljplan reglerar markanvändningen till i huvudsak bostadsändamål. I öster säkerställer planen ytor för allmänt ändamål samt ytor för park
 5. Planens syfte är att möjliggöra ett tillägg till Ljungsbro samhälle med bostadsbebyggelse i form av småhus och inslag av flerbostadshus i en måttfull skala. Markanvändning och exploateringsgrad regleras i syfte att säkerställa bostads - skol- och rekreationsbehov för barn och vuxna

Syfte . Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse , med hänvisning till platsens läge. En mer specifik förklaring av platsens läge går inte att finna, men kan tolkas bero på platsens läge utan fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik och att det vid tiden för planens framtagande inte fann detaljplan. Ett viktigt syfte med planeringen för Mollösund är att motverka den fortgående avfolkningen av samhället genom att ge viktiga servicefunktioner möjligheter att fortsätta verka

Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan 7 (74 ) Dnr 0545/19 PLANBESKRIVNING Planens syfte och förutsättningar Syfte Syftet med detaljplanen är att förtäta och komplettera i ett centralt läge i Göteborg och åstadkomma ett varierat utbud av funktioner, kvaliteter och mångfald Detaljplan för Kebal 1:38 m fl SAMMANFATTNING Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre förutsättningar för permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och karaktärsvärden. De 19 bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med ett flertal byggnader som av olika anledninga

Detaljplan för Bankeryds-Torp 1:11 m

ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till förvalt-ningen att ta fram ett förslag till detaljplan. Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett väsentligt intresse avseende av aktuell planläggning. Samrådets syfte är at Detaljplanens syfte. Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnationer av cirka 300 bostäder. Bebyggelsen ska vara blandad med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Att skapa nya byggrätter genom en ny detaljplan är en del av bostadsförsörjningsplanen som bidrar till kommunens vision om att nå 18 000 invånare detaljplan (BFS 2020:5) ska framgå i planbeskrivningen. Ändring av detaljplan 15 § Vid beslut om ändring av detaljplan gäller inte 2 kap. 1-14 §§. Vid beslut om ändring av detaljplan ska kommunen komplettera planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen. Av denna ska det framgå 1. avsikten med ändringen av detaljplanen Planens syfte 4 Huvuddrag 4 Planhandlingar 4 Plandata 4 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan och LIS-plan 5 Gällande detaljplan 6 Beslut om planläggning 6 Behovsbedömning 6 Avvägningar enligt miljöbalken m.fl. 6 Förutsättningar och planförsla DETALJPLAN / Planbeskrivning Del av VÄXJÖ 12:10 m.fl. (Torparängen), Teleborg Växjö kommun PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planläggningen av området är att möjliggöra nya bostäder samt att utveckla en områdespark. Dessutom ska utrymme ges för att anlägga ny begravningsplats

Detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo, Jönköping Planens huvudsakliga syfte är att medge byggnation av en ny skolverksamhet i Kortebo i syfte att avlasta redan ansträngda skolverksamheter i centrala Jönköping, men även ta höjd för framtida befolkningstillväxt i kommunen En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Denna är juridisk bindande i efterföljande bygglovprövning och fastighetsreglering mm. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande sam Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse. Enligt boverkets allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av planbestämmelserna

Detaljplanering - linkoping

detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag till planenheten att ta fram ett förslag till detaljplan. Efter att ett planförslag tagits fram hålls samråd med bland annat länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättr Detaljplan för Skurup 51:7 m.fl. Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheterna 51:7-9 med flerbostadshus eller friliggande villor samt att ge befintlig bebyggelse en varsamhetsbestämmelse som innebär att den inte får förvanskas. Detaljplan för Skurup 48:4 Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Sandarna och Kungsladugård i Göteborg en del av BoStad2021 Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, Planens syfte och förutsättningar.

Ändring av detaljplan för Centrum, Makrillen 11, Borås Stad, upprättad den 10 februari 2021. 1. Inledning. Planens syfte . Planens syfte är att möjliggöra en tredimensionell fastighetsbildning. Planområde. Planområdet ligger utmed riksväg 40, intill Brodalsmotet. Planområdets storlek är 3112 m² och utgörs av fastighete Syfte Syfte för gällande detaljplan för Hällevik 2:233 kvarstår, och lyder: Detaljplanen skall ge möjlighet att bygga en konferens- och rekreationsanläggning med tillhörande hotellägenheter i friliggande hus samt hamnområde för småbåtar. ANTAGANDEHANDLIN Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av tre nya byggnader för utställningslokaler, hotell och tillfällig vistelse på fastigheten Fjärdingen 20:3. Kvarteret Ubbo ligger vid Odinslund i hjärtat av det historiska och riksintressanta Uppsala vilket gör det angeläget att värna om kulturmiljön 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för. Syfte och bakgrund Syftet med detaljplanen är att genom en ändring lägga till markanvändning, C-centrum och Z-verksamheter utöver B-bostadsbestämmelsen som finns idag. Genom en ändring till gällande detaljplan möjliggörs en mer flexibel markanvändning för fastigheterna Givagård 1:48 och 1:16

Detaljplaner under arbete - Båstads kommu

 1. Detaljplanens syfte. Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att pröva en större sammanhängande industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en kommunal väg, Hyvelvägen
 2. Detaljplan för Tvärbana Norr, Solnagrenen, genom Sundbyberg Syfte och huvuddrag Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2004 att ge stadsbyggnads- och fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för Tvärbanan Solnagrenen på Landsvägen genom Sundbyberg
 3. Ursprunglig detaljplan laga kraft 2010-09-22 Ändring av detaljplan, antagandehandling 2017-06-02 Byggreda: 2008.0038-214 Dnr: 2016/183 1(20) Detaljplan för Nybrostrand 19:10 m.m. i Nybrostrand Genomförandetiden slutar: Ystads kommun, Skåne län Inkl. ändring av detaljplan Syfte och bakgrund Bakgrun
 4. En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Täby omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan
 5. dre etapper. Denna detaljplan som b efinne

Detaljplan för Vägga kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl, Kungshamn. Detaljplanens syfte är att bekräfta nuvarande kyrkogårdsanvändning samt att utöka kyrkogården med fler gravplatser, ge möjlighet att uppföra kapell och förråd. Huvudentré till kyrkogården föreslås från den södra tillfarten från Hallindenvägen Detaljplan med syfte att möjliggöra en fortsatt utveckling av Norra Skogs sågverk på fastigheten Storkåge 11:16. detaljplan bearbetas Detaljplan för Bovikens havsbad, campingplats m.m., inom kommundelen Kågedalen. Detaljplanen justeras inför granskning

Ett viktigt syfte med detaljplanen är att fastställa vad ett mark- och/eller vattenområde är mest lämpat för att användas till. I en detaljplan kan det exempelvis fastställas om marken inom ett visst område ska användas för industri eller bostäder men även frågor som bredd på gator, bevarande av kulturellt värdefulla byggnader, hantering av dagvatten med mera behandlas Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Holmen 5. Planområdet ligger i Skänninge vid korsningen mellan Mjölbygatan och Bjälbogatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus Detaljplanens syfte. Syftet är att möjliggöra byggnation av en ny vägsträckning mellan Järnavägen och Insjövägen. Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked den 30 augusti 2018 (§ 101). Utskottet har gett plan- och kartavdelningen i uppdrag att ta fram ett samrådsförslag. Utrednin Planbeskrivning 2020-03-24 | Diarienummer SB 0141/16 SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER M.M. VID KNIPPLA VARV Del av Källö 1:168, Källö 1:98, m.fl. Källö-Knippla Planens syfte, huvuddrag och planavgränsning 3 . Gällande detaljplan, 7021, Majåker etapp IV 3 . Undersökning inför miljöbedömning 4 . Barnperspektivet 4 . Avvägning mellan olika intressen 4 . Planändringens . förutsättningar, förändringar och konsekvenser . 6 Befintlig struktur, bebyggelse och grönytor, en framtida kulturmiljö

Detaljplan för del av Mellby 3:3 och del av Mellby 3:121 (Stärkan), Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 8 maj - 4 juni 2021. SPN Dnr 2019/822 Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en busshållplats, pendlarparkering samt att utfartsförbud införs vid Killebacken för att öka säkerheten i trafikmiljön vid Stärkan Liten avvikelse från detaljplan. Ett nödvändigt men komplicerat undantag i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Här följer en kort sammanfattning av bestämmelserna. Planbestämmelser måste följas Liksom lagregler måste planbestämmelser följas när en ansökan om bygglov för åtgärder inom område med detaljplan prövas

Detaljplan för kvarteret Vapenhuset, med flera Granskning - Detaljplan för kvarteret Vapenhuset med flera 2 (61) INLEDNING Sammanfattning av planförslaget Detaljplanens syfte är att utvidga innerstaden genom att komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen, sam Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu. Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar: Planbesked Samråd G..

Laxen 31 med flera - Umeå kommun - umea

Den fjärde detaljplanen (denna detaljplan) omfattar broförbindelsen över älven: -Detaljplan för Stridsbergsbron (omfattar vattenområde och bro från brostöd/landfäste till brostöd/landfäste på respektive landsidor) Byggnads- och trafiknämnden godkände, 2018-04-25, Start-PM gällande detaljplan för Stridsbergsbron Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan med syfte att se över planbestämmelser och byggrätter i förhållande till nuvarande förhållanden Ett förslag till detaljplan för Idre Himmelfjäll, Cressida har tagits fram och ställs nu ut för samråd under perioden 29 mars 2021 - 16 maj 2021.Detaljplanens syfte är att tillskapa ett bostadsområde i fjällanläggningens västra delar Gällande detaljplan mot Jordbrovägen Området som ändringen avser omfattas av detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., Skeppsbron (etapp 1), antagen av STBN 2018-02-15. Planen anger i denna del PHK med en tillåten byggnadshöjd på mellan 20 och 35 meter. Ändring av gällande detaljplan mot Jordbrovägen Ändringen innebär att bestämmelse f

detaljplan eller ändring av en befintlig detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till ansökan och ger i uppdrag till planavdelningen att ta fram ett planförslag. Planförslaget samråds med bland annat . länsstyrelsen, myndigheter, föreningar . och enskilda som har ett väsentligt intresse av detaljplanen. Samrådets syfte Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Vågen 4 med flera inom Lycksele tätort, Lycksele kommun, Västerbottens län.. Lycksele kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Vågen 4 med flera. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast måndag 2021-06-04. Planområdet omfattar fastigheten Vågen 4 och del av Lycksele 10:5 samt del av. Till en detaljplan ska det finnas en planbeskrivning som redovisar planeringsförutsättningar, planens syfte och skälen till planens utformning. Beskrivningen ska i regel vara illustrerad. Om detaljplanen avviker från översiktsplanen ska detta motiveras i beskrivningen När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta öster. Gällande detaljplan behöver ändras för att möjliggöra detta då den anger att byggnad inte får uppföras. Planens syfte Planens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten. Plandata Läge och areal Planområdet är beläget cirka sex kilometer västerut från centrala delen av tätorten Jössefors

Video: Gällande detaljplaner - Hallsbergs kommu

Detaljplaner under arbete - Region Gotlan

Detaljplan för nytt sjukhus. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter inom planområdet. Akutsjukhuset är av regional och nationell vikt och en samhällsviktig funktion. Flytten av sjukhuset till ny plats i Växj Detaljplan för Överläraren 4 m.fl., Råslätt, Jönköping Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna för förskola med tillhörande friyta och parkering på fastigheten Överläraren 4 m.fl detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får, enligt 9 kap. 31 c Planbeskrivning, Detaljplan för Sändaren 2 m.fl. inom kommundel Trångsund 5 (36) Detaljplan Planens syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i södra Trångsund samt att säkerställa plats för det regionala cykelstråket mellan Nynäshamn och Stockholm planens syfte och hur plankartan ska tolkas. Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till hur marken får användas, utifrån en avvägning av allmänna och enskilda intressen. En detaljplan kan handläggas med ett samordnat förfarande, när ärendet även prövas enligt miljö-balken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg

HD klargör sakägares rätt att yttra sig i planärendenAtkins utför en trafikutredning för detaljplan Tingshuset

Pågående detaljplaner och områdesbestämmelser - Tjörns kommu

detaljplan för norra Bäcklösa kan medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 bedöms därmed behöva genomföras. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer dock endast konsekvenserna för Natura 2000-området att beskrivas och bedömas Förslag till detaljplan. Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar att bygga en ny avloppsledning i form av en tunnel mellan Älvsjö och Liljeholmen, och den benämns Mässtunneln. Syftet med Mässtunneln är att öka avlopapaciteten som är en förutsättning för en framtida utveckling av Älvsjö-Örbyområdet planens syfte. Figur 3. Detaljplan 85 respektive 61, samt del av detaljplan 209. Kommunalt bostadsförsörjningsprogram Enligt Sigtuna kommuns bostadsförsörjningsprogram från 2017 planeras det för ny bebyggelse vid Ekilla torg, precis norr om planområdet. Planförslaget innebär cirka 10 Detaljplan för industriområde på Fröland Industri och hamnverksamhet, Fröland 3:25 Ett annat syfte är att åstadkomma mer generösa bestämmelser om tillåtna höjder för nya byggnader så som cisterner, silos, industrihallar och kontorsbyggnader. Vidar

Planprocessen - Göteborgs StadDetaljplan för Ängen 1 och 3Klåverön – Ändring av detaljplan akt nr 245 - kungalv

Pågående detaljplaner - Trelleborgs kommu

Detaljplan för Mimer 1 mm, laga kraft mar 1996. (pl.nr 377). Områdena som berörs av denna detaljplan är planlagda som Kontor och handel i 1 - 2 våningar, samt ett mindre område inom kvarteret där det tillåts bostäder, kontor och handel i 1 - 2 våningar. Detaljplan för Centrumkiosken och Ovanbroparkeringen mm, laga kraft okt 1998 Detaljplan 1821 för Södra Källtorp Wenströmska skolan 1 m fl., Västerås 2018-01- 16 rev 2018-06-05 dnr: 2017/00056 Planens syfte är att pröva möjligheten att skapa en ny stadsdel med huvudsakligen bostäder i närhet till natur, rekreationsområden, centrum och handel Detaljplan för Skaven och del av Öxnered Vänersborgs kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2017 Reviderad i april 2019 visa planens syfte, förutsättningar, genomförande och konsekvenser. Den har ingen egen rättsverkan Planens syfte och förfarande • Tumba skog: Trafikbullerutredning för detaljplan - Åkerström Hallin akustikkonsult - 2017-03-13 • Riskhänsyn vid fysisk planering: Tumba skog - BRIAB - 2016-04-11 • Trafikutredning för Tumba skog - TUB - 2016-11-2

Detaljplan för del av Koldemo 30:36Planprogram för CV-området - orebroHåboPortalen

Detaljplan för Visby Innerstad - Antagandehandling - 2009-10-28 2 (24) PLANBESKRIVNING Innehåll: Planhandlingar sid. 1 Planens syfte 1 Bedömning av miljöpåverkan 2 Planeringsförutsättningar 3 Planområdet 5 Planförslaget 7 Strukturfrågor 7 Bebyggelsen 7 Fastighetsfrågor 11 Miljökonsekvenser 12 Infrastruktur. Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 m fl, inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, Planens syfte och förutsättningar. Detaljplan för Tallstigen och Dunshult 5:1 m.fl. finns utställd för granskning mellan den 16 april till den 17 maj 2021. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder för äldre i form av radhus inom grönytan norr om Stöpenskolan

 • Cien Duschgel Test.
 • Uponor golvvärme termostat.
 • Triple point.
 • Evald kulturnämnden.
 • T Mobile Klantvoordeel voorwaarden.
 • Smorfia Bingo.
 • Företagslån ränta Swedbank.
 • Skola Långbro Park.
 • Latest Claymore miner 2020.
 • Maitland Police News.
 • Enlever une conversation des spam messenger Facebook.
 • Missfärgat silver.
 • Goldman Sachs internship Reddit.
 • Dancing Emojis Discord.
 • Budbee jobb Flashback.
 • Ethereum multisig wallet contract.
 • Erste Group Bank AG articles of Association.
 • Lediga jobb Sotenäs kommun.
 • Buy apartment in palermo italy.
 • Australian Football federation.
 • Företagsekonomi I organisation och ledarskap.
 • Bitwala Verifizierung Dauer.
 • Partisympatier journalister SVT.
 • Dogecoin in België.
 • Avfallsförordningen Naturvårdsverket.
 • Handshake URL.
 • Spanish Fighting Bull for sale.
 • Fonder Söderhamn.
 • Business for sale for bitcoin.
 • Best growth ETFs UK.
 • Bygga in farstukvist till hall bygglov.
 • Nyckeln till att bli en bra säljare.
 • U blox virtual COM port.
 • Geld verdienen ohne Arbeit.
 • Nanopool calculated hashrate.
 • 548 Market St, San Francisco.
 • Norsk Avis.
 • Investera i Kina 2021.
 • Årsstämma lammhults design group.
 • Psykisk synonym.
 • Minimalist portfolio GitHub.