Home

Radon i villa

Med våra radondosor kan du mäta radonhalten i din bostad året runt. Beställ nu Radon är en osynlig och luktfri gas och det upattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m 3 i inomhusluften. Kommunen kan ställa kra Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald. Alla hus kan vara radonhus. Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus Om radonet kommer från marken. Täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in. Det finns olika metoder för det, bland annat radonsug och radonbrunn. Kombinera eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR

Gör världens noggrannaste mätning av radon på 10 dagar

 1. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Statens strålskyddsinstitut upattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön, av dessa är 90 procent rökare
 2. Ordet radon i huset ger kanske de flesta av oss obehagliga förnimmelser. Vi vet att det har med radioaktiv strålning att göra, att denna kan vara cancerframkallande och att den som råkar ut för ett radonhus dessutom riskerar stora ekonomiska förluster
 3. dre alla hus. Mängden bestäms av byggmaterialet, radonavgången i marken, lufttrycket och tätheten mot marken. I Sverige är radioaktiviteten i berggrunden högre än i många andra länder vilket kan ge höga radonhalter inomhus
 4. För enskilda villaägare finns det i dag ingen lagstadgad skyldighet att mäta radon i sina egna befintliga bostäder. Vid all nybyggnation kan däremot alltid ställas krav på att radonhalten kontrolleras av byggherren.Kontroll av radonhalten rekommenderas dock i alla hus som inte är mätta, samt efter om- och tillbyggnader
 5. Det är undertrycket i huset som gör att radonet kommer in. För att motverka detta kan du skapa ett undertryck under bottenplatta eller källargolv med en så kallad radonsug. Den enklaste metoden är att borra genom källargolvet. Sätt ned ett ventilationsrör och en fläkt och blås ut denna luft

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer och ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken.Därför tycker Strålsäkerhetsmyndigheten att alla bostäder med markkontakt bör få radonhalten mätt Radonsanering för markradon. Om det är klarlagt att huvuddelen av radon kommer från marken erbjuder vi radonsanering i form av installation av radonsug, radonbrunn eller tätåtgärder.. Alla metoderna bygger på att förhindra radonhaltig jordluft att komma in i huset Var finns radon? Radon finns överallt - i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset; byggnadsmaterialet; vattnet som används i hushållet. Marken. Marken är den vanligaste radonkällan. Många kommuner har därför undersökt radonsituationen i marken Radon i hus - allt du behöver veta. Radon är en osynlig gas som är skadlig för hälsan om du utsätts för höga halter. Om du ska köpa ny bostad är det bra om du genomför en radonmätning innan du slår till. Varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer som anses vara orsakat av radon i inomhusmiljön

Kort leveranstid · Oberoende laboratorium · Fri frak

Radonmätning i villa. 580,00 kr - 1665,00 kr inkl moms. Mätsäsongen för radon närmar sig sitt slut. Sista datum att påbörja en långtidsmätning är den 28e februari. Vid beställning måste hänsyn tas till att postgången kan vara 1-3 arbetsdagar. Det är enkelt att göra en radonmätning Studier gjorda i bostäder visar att radon ökar risken för lungcancer med 16 procent (av grundrisken) per 100 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) inomhusluft under långvarig exponering. En långvarig exponering kan, i detta sammanhang, vara medelhalten av radon i din bostad under de senaste 20 åren Dokumentera radonmätningen i Min Villa . I vår digitala tjänst Min Villa kan du skapa en underhållsplan för ditt hus. Här kan du lägga in avklarad eller kommande radonmätning och påminnelse om när det är dags att mäta radon igen Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m 3 .Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten. Har du frågor kring mätning i villa vid husköp eller husförsäljning Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas. Radonsanering sker på olika sätt beroende på radonkällan. Radon i hus ökar risken för lungcancer

Radon bildas i marken och transporteras in i byggnaden eftersom lufttrycket där oftast är lägre än i utomhusluften. Markluften i Sverige har nästan alltid hög radonhalt, Att ett hus består av blåbetong innebär inte automatiskt att det är förhöjda radonhalter Denna typ av mätning används oftast för att ta reda på radonnivåerna innan ett nytt hus ska byggas, eller vid tillbyggnation och ombyggnation av befintlig fastighet. Man ska mäta med minst tre stycken dosor per husyta upp till 100 m² där huset eller byggnationen ska stå, därefter är det bra att mäta med minst en extra dosa per 50 m² Beskrivning. Gör din radonmätning i villa själv med radondosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. Här beställer du ackrediterade radondosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde som behövs för ansökan om radonbidrag Om man behöver åtgärda radon i vattnet kan man göra det genom att installera en radonavskiljare. Då luftar man vattnet så att radonet försvinner innan det kommer in i huset. Det finns radonavskiljare med osmosrenare med ett speciellt så kallat semipermeabelt membran som inte släpper igenom radon och system där aktivt kol används för att binda radonet

För att utföra en korrekt mätning av radon i villor krävs att: långtidsmätning av radon ska pågå i minst 2 månader; snabbmätning av radon ska pågå i minst 10 dygn; minst 2 dosor ska användas och minst en ska placeras per våningsplan med boutrymmen, vilket även inkluderar källare; mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsru För att en radonmätning i villa ska vara tillförlitlig ska den genomföras under eldningssäsongen (1:a oktober - 30:e april). Om du vill göra en mätning utanför eldningssäsongen (1 oktober - 30 april) rekommenderar vi en korttidsmätning av radon med våra Rapidos® dosor för att ta reda på den ungefärliga radonhalten Långtidsmätning. Långtidsmätning genomförs under minst två månader under eldningssäsongen, 1:a oktober till och med 30:e april, och ger dig husets medelvärde för radon.. När bör du mäta radon? Om du planerar att genomföra en renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i ditt hus är det klokt att utföra en radonmätning.; Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät mot marken

Enligt Boverket har upattningsvis 250 000 villor för höga halter av radon. 09 augusti 2019. Rådgivning. Radon mäter man genom att lägga ut dosor på olika platser i huset. Den mest tillförlitliga tiden på året att mäta är i oktober och fram till slutet av april Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Mycket höga radonhalter har uppmätts i hus byggda på grusåsar. Sandig morän, som är Sveriges vanligaste jordart, har en mer begränsad genomsläpplighet för transport av jordluft Radon i hus Var kommer radon ifrån? Radon från byggnadsmaterial. Radon avges från alla byggmaterial bestående av sten. Till exempel tegel, betong och lättbetong. Normalt sett är radiumhalten i byggmaterial så pass låg att någon radongas inte är nämnvärd Gränsvärden och statistik. Att ha en för högt halt av radon i hus som det bor människor i är direkt farligt. Gränsvärdet för en privat bostad är 200 Bq per kubikmeter, en siffra som inte får överstigas utan att åtgärder tas mot radon i det hus som det är för högt i Radon finns överallt - i mark, luft och vatten. Förekomsten av radon kan endast mätas med instrument eller spårfilmer. Har du för höga värden kan du få hjälp med att göra ditt hus mer hälsosamt

Det har varit dyrt att skydda sig mot radon när man ska bygga nya hus. Det finns idag relativt billiga sätt att skydda ditt hus från att släppa in radon i huset med en radonduk - se priser här. Lösningen är inte på något sätt nytt och fördelen med det är att tekniken har provats länge med stor framgång. Lösningen heter radonduk Om inte ett hem är testade för radon gas med en speciell sats, kan de boende vet inte deras hälsa är i fara. Det tar långvarig exponering för radon att göra betydande skada på en persons hälsa. De som lider av radon förgiftning,. Är ditt hus byggt mellan 1929-1975 kan det med alltså innehålla blåbetong utan att du ser det. Detta behöver dock inte innebära någon fara. - Jag tycker det är viktigt att tänka på att det finns olika nyanser av blåbetong, olika sorter där vissa avger mer radon än andra. Så innan man blir orolig är det viktigt att ta reda på vilka delar av huset som består av blåbetong och. Håller med Gorban.Det är dock inte lättbetong som innehåller radon, utan blåbetong/gasbetong.Det är använt i hus som är byggda mest på 60-70-talet, men även andra årtal förståss.Markradon kan till viss del ventileras bort, men radon i byggnad är svårt att bli av med

Gör en radonmätning för villa - Noggrann mätning på 10 daga

Om du äger din egen villa eller radhus har du själv ansvaret för att mäta och göra åtgärder för att få ner radonhalterna. Boverket har tagit fram en radonguide för dig som bor i småhus. Du kan mäta radon i din bostad genom att köpa radondosor från ett ackrediterat (godkänt) mätlaboratorium I hus byggda med blåbetong i kombination med dålig ventilation kan man också uppmäta höga halter av radon. En jämförelse mellan 1950- och 1970-talen visar att radonhalterna ökat i bostäderna Sanera radon från krypgrund Oftast klarar sig hus med en uteluftsventilerad krypgrund bra mot radon men stängs den naturliga ventilationen av genom tätning av ventiler vid installation av kondens- eller krypgrundsavfuktare höjs radonhalten uppe i boytan Radon är en osynlig och luktfri gas och det upattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta

Vi ska köpa ett hus. 1,5 plans med källare. Vi vann budgivning, men med kalusulen att det skulle mätas radon i 10 dagar för att få ett riktvärde Radonskydd genom flera steg. Radonskyddet av en platta på mark eller hus med källare sker genom olika steg. Antingen radonskyddar eller radonsäkras husgrunden.. Skillnaden ligger utförandet och bedöms på om det är ett omrdåde för hög risk eller lägre risk för radon Radon tränger sig in i byggnaders inomhusluft via springor i bottenbjälklaget och sprider sig inuti byggnaden med luftströmningar. Referensvärde för radonhalt Från och med 1992 ska nya bostäder ha planerats och byggts så att radonhalten inte överskrider värdet 200 Bq/m 3 Markradon orsakar de högsta halterna radon inomhus. Om grunden i ditt hus är otät kan radongas från marken läcka in i huset. Har du borrad brunn kan även vattnet ge upphov till höga radonhalter i inomhusluften, men detta är ovanligt i Halland Detektorer för tillförlitlig mätning av radon för dig som bor i villa. Används för att söka radonbidraget. Grundpaketet innehåller 2 detektorer. 795 kr. Beställ. Kategorier Radon i luft & mark, Villa. Långtidsmätning Villa. Grundpaket

Radon om du är villaägare - Boverke

Rör och ventilation villa | Effektiv ventilering av ditt hemRocca Priora, Roma: diagnosi e consulenza gas Radon

Radon finns i marken och kan komma in i en byggnad genom sprickor eller otätheter. Det kan också förekomma i byggmaterial. Hög radonhalt kan skada hälsan, därför ska fastighetsägare göra radonmätningar. Det är också bra att ha koll på radonet när du köper hus Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom gasen varken syns eller luktar. Mätningen sker med hjälp av radondosor som du kan beställa av oss via beställningsformulär nedan (ej via Kontakta oss-formulär). Beställ radondosor av oss för lägenhet, radhus och villa

Modernes Landhaus mit Veranda: Haus ''Atherton'' von Baufritz

Radonmätning, radonsanering & Ventilation. Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar.Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon. Om du har mätt radon och fått förhöjda värden finns det några åtgärder du kan göra, trots det att radon är svårt att förebygga. - Om radonet i ditt hus kommer från blåbetong rekomenderas att ventilera bort radonet, vilket är betydligt enklare än att byta ut blåbetongen som ofta inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april), en s.k. långtidsmätning.Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt

Vi erbjuder konsultation och åtgärdsförslag för radonsanering. Kontakta oss för att boka tid för ett hembesök där vi kan se förutsättningarna på plats och utifrån dessa lämna ett lämpligt åtgärdsförslag. Vi gör detta besök helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser i vårt närområde Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med hjälp av radondosorna Radtrak²®, Rapidos® och. Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Herfra siver den ind i bl.a. boliger, hvilket øger risikoen for lungekræft. Det er dog i de fleste tilfælde nemt selv at nedbringe radonniveauet i din bolig Mätning av radon i villa Våra Radonmätning villa kommer med utförliga instruktioner om hur mätningen ska göras, samt var du ska placera ut mätdosorna. I villa med en eller två våningsplan kan man mäta två rum och använda sig av en dosa i vardera rum Radon. Radonhaltig blåbetong till- verkades från 1929 till 1975 och kan finnas som grund och väggar. Hus som är byggda 1981-90 har av okänd anledning fler vattenskador än andra årgångar, ofta beroende på konstruktionsfel på kallvatten- och avloppssystemet

Landhausvilla Steinhauser von Baufritz, Villa im

Koll på radonhalten? - Boverke

Få prisförslag på radonsanering. När förhöjda radonhalter konstaterats genom radonmätning samt besiktning bör radonsanering genomföras. Vi planerar och utför de förändringar som krävs med hjälp av den senaste tekniken, åtgärdar problemen och skapar ett friskt hus fritt från hälsorisker radon i hus Skriftlig fråga 2002/03:880 av Qarlsson, Annika (c) Qarlsson, Annika (c) den 7 maj. Fråga 2002/03:880. av Annika Qarlsson (c) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om radon i hus. I slutet av 50-talet och början av 60-talet bröt svenska staten skiffer i Ranstad för att utvinna uran till kärnkraft och kärnvapen Radon är en gas som sipprar upp från marken in i hus och källare via sprickor och håligheter i golv och vägg. Radon binder sig på partiklar i luften och följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas och kan orsaka lungcancer Med över tjugo års erfarenhet av radonsanering i Stockholm med omnejd kan du vara tryggt förvissad om att vi löser ditt radonproblem med en fackmannamässig sanering utförd av certifierade yrkesmän. Comnet AB har en bred erfarenhet av alla sorters objekt, allt från enskilda småhus till stora offentliga byggnader Äldre hus kan ha sprickor i bottenplattan eller källaren. Det innebär att risken för radon ökar med husets ålder. En annan potentiell risk är att man kan ha använt radonavgivande grus, sand eller krossmassor när huset byggdes vilket kan ge markradonliknande problem

Sanera radon - Boverke

 1. Sök företag. Svensk Radonförening ställer kompetenskrav på sina medlemmar och att de måste följa föreningens standarder för god kvalitet inom mätning, besiktning och åtgärder. Sök företag via karta genom att klicka hä
 2. ska riskerna. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus
 3. Visste du att radon kan finnas i alla slags hus? Har du för höga halter av radon i ditt hus kan du söka bidrag för radonsanering
 4. Radon i våra bostäder kan komma från marken, från den egna brunnens vatten eller från byggnads­material, så kallad blå- eller lättbetong. Det är en gas som varken syns eller luktar och som kan orsaka lungcancer. Rökare och barn tillhör de största risk­grupperna
 5. är det några här som har erfarenheter av radon i ert hus? vilka åtgärder har ni gjort och vad har det kostat? har läst lite att det finns olika fläktar och utsugar men hur mkt sänker de värdet? går det att få bort helt? jag är nämligen på väg att köpa en villa men blev väldigt tveksam sen jag fick veta att det är för hög radon halt. markradon är det. mvh Jenn

Hur farligt är radon? - Boverke

 1. Radon kan trænge ind i et hus gennem revner og sprækker i fundament- og gulvkonstruktionen. Indstrømningen drives af det svage undertryk, der opstår i huset som følge af temperaturforskellen mellem den varme indendørsluft og den koldere udendørsluft
 2. Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som näst efter tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi sedan andas in radonhaltig luft så fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor
 3. Är du orolig för om ditt hus har mycket radon? Det enda sättet att upptäcka radon i ett hus är att göra en mätning. Mätningsperioden är från 1 oktober - 30 april, den så kallade vedeldningssäsongen. Om du har en bostad i Falu kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft till ett lägre pris. Beställningen kan göras genom länken nedan eller hos kommunens kontaktcenter.
 4. Zuzanna Podgórska som leder Radonovas polska verksamhet har gått till final i Polish FameLab där Zuzanna håller ett föredrag om de så kallade radium girls
 5. Lagar och bestämmelser kring radon Husägare - Kommun. Ansvarig: Husägare. men aldrig svara på om just ditt hus har acceptabla värden. Kommunens Byggnadsnämnd har endast ansvar att kontrollera att radon tas i beaktande innan nya bygglov beviljas..
 6. Radon i hus när man köper. Bevaka. Svara Sök i ämne. Sida 1 av 2. Sida 1 av 2 1 2 1/2. E. Evfada #1. Medlem · Stockholm · 3 inlägg 9 sep 2013 12:42. Evfada Medlem. Stockholm; Medlem sep 2013; 3 inlägg; 9 sep 2013 12:42 #1. Vi håller på att titta på ett hus byggt 1975 trähus i sutturäng
Villa Louise*** | SCHROTHOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ DOLNÍ LIPOVÁ

Åtgärda radon - viivilla

Mätmetoden för radon inomhus ändrades 1994. Enheten på resultat av radonmätningar före 94-01-01 var Bq/m³ radondotterhalt (EER*). I normala inomhusmiljöer med normal ventilation är ett vanligt förhållande mellan radondotterhalt (EER*) och radonhalt 1:2,5 (=0,4) (källa: Radonboken - befintliga byggnader) Hej, Vi bor i ett nybyggt hus (2012) med källarvåning delvis under marknivå, sluttningstomt. Källarväggar och bärande väggar av leca med betong, betongplatta i källare och betongelement för källarens tak Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus

Radon från vatten kan bara orsakas om man förser huset med vatten från egen brunn. Vad gäller blå lättbetong användes det i en del hus byggda med material som tillverkats mellan år 1929 och 1975 Han minns inte varför de bestämde sig för att göra en mätning, men antar att de hade läst om radon och helt enkelt blivit nyfikna på hur deras hus lång till. Sedan dess har familjen gjort många mätningar, för resultatet var inte alls vad de hoppats på

Radon i hus - Lär dig mer om radonhus dinbyggare

 1. dre höga halter i alla hus
 2. Frågorna strömmar in om radon i hus. Läget är verkligen förändrat jämfört med för tio år sedan. Då var det knappt en kotte som var medveten om att det finns radon i många hus. När jag började skriva om radonförekomst för 15 år sedan, var det tyst. Myndigheterna tog inte problemet på allvar, fastän man [
 3. Radon räknas inte som ett dolt fel vilket innebär att om du ska köpa en bostad så är det ditt ansvar att mäta radonhalten i bostaden. Samma om du skall bygga nytt hus så är det ditt ansvar att se till att radonhalten i marken mäts
 4. st 2 månader; snabbmätning av radon ska pågå i
 5. Radon letar sig in via sprickor i betonggolv, rör och ledningar, avloppsbrunnar, oventilerade torpargrunder m.m. Av de byggnadsmaterial som har använts i Sverige är det endast lättbetong innehållande alunskiffer, sk. blåbetong som ger problem med radon i inomhusluften
 6. Beställ radon-sanering för att bli kvitt radon-problemen Äntligen sanering! Ett liv utan oro för radon börjar i många fall med en radon-mätning som, efter radon-besiktning, tillslut leder till radon-sanering
Odensevej 65, 5750 Ringe – Se BBR og offentlig vurdering

Bor ni i ett hus med radon? Jag och min sambo har funderingar på att köpa ett hus som har 270 i sig. Har läst att gränsen är 200 men förr Radon i nybyggda hus. Har du radonfrågor som rör ett nybyggt hus ber vi dig att ta kontakt med bygglovsavdelningen. Radonmätning i lägenhet. Om du bor i lägenhet är det din förening eller hyresvärd som gör radonmätningen. Sök radonbidrag. Är du småhusägare kan du söka bidrag för radonsanering Dags att mäta radon i ditt hus. Informationsbrev som kan delas ut till boende innan mätning. Dags att mäta radon i ditt hus (PDF, 117 KB) Kontakt . Kontakta miljöförvaltningen. För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande.

Det här är radon och därför är det skadligt Vi i Vill

Enligt Boverket har upattningsvis 250 000 villor för höga halter av radon. Utomhus 21 mars 2018. Hälsokoll för husgrunden. De vanliga typerna av husgrunder i Sverige är betongplatta på mark, källare och krypgrunder av olika slag. Ingen av. Radon finns i marken, byggnadsmaterial och vatten. Du kan själv beställa radondosor och mäta i din bostad. Hyr du lägenhet i ett flerbostadshus så är det fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten för att säkerställa att den inte överstiger riktvärdet Det råder inga tvivel om att radon är farligt vid långvarig exponering och att risken är betydligt högre för rökare. Det talas om 500 dödsfall per år som kan kopplas till radon. Om jag förstått rätt så byggdes många hus i det s.k. miljonprogrammet av radon och även hus i närheten av företag som tillverkade blåbetong (Yxhult, Öland, fler ställen?)

Om radon » Svensk Radonförenin

 1. Radon är ett naturligt inslag i vår vardag. Det är när halterna blir för höga som det blir ohälsosamt. Om ni har radon i bostaden kan vi hjälpa till med radonmätning, förslag på åtgärder och lösningar som får ned radonet under gränsvärdena, oavsett om det gäller bygg- eller markradon
 2. Du som bor i hus bör mäta radonhalten regelbundet, gärna vart tionde år eller vid större förändringar av bostaden. Radon märks inte, men kan skada din hälsa. Om du bor i flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att kontrollera radonhalten
 3. - Det här är kvar sedan julen. Det gjorde jag så att det skulle vara fint till första advent. Sen fick vi fly, säger hon och visar på julprydnader och kransar. Vi har suttit i köket och pratat hos Cecilia Dalberg som bor ovanpå och tittar bara hastigt in hos Mirjam Magnusson. Cecilia.
 4. Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med hjälp av radondosorna Radtrak³®, Radtrak².
 5. Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta halterna av den
 6. Strålsäkerhetsmyndigheten upattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april
 7. Om oss. Bakom Comnet AB står Thomas Linde. Han har sedan 1995 sanerat en stor mängd villor, bostadsrättsföreningar och andra fastigheter i Stockholm med omnejd

Så minskar du radonet - Viivilla

Radon. Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Boverket räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat? Vi hjälper er med radonutredningar, tar fram åtgärdsförslag och gör uppföljningar efter åtgärder en film om radon och dess verkan samt tips och råd kring Radon Boligventilasjon | Jon Sæter ASTil salg: Skovalleen 6, Frederikshavn - Villa på 88 m²

 • Farsta spel och Tobak.
 • Change add to cart text WooCommerce.
 • Voyager crypto koers.
 • Global wealth databook 2019.
 • Nätverksspecialist lön.
 • Was bedeutet Unwort des Jahres.
 • Handelsbanken hållbarhet.
 • Chainlink node jobs.
 • Rörelsekapital.
 • BTC/SGD live.
 • Smycken Halmstad.
 • Scalpers GPU.
 • Regression trend tradingview.
 • What is AIFM.
 • 10 000 bitcoin to usd.
 • Entra ASA Investor Relations.
 • Bitcoin ETN Sweden.
 • Dollar in Euro wechseln bester Kurs.
 • Civic commitment meaning.
 • Künstlerische Tätigkeit Österreich.
 • Hemfosa Pref.
 • Region Östergötland telefonnummer.
 • Portfolio Management download.
 • Y stol bok.
 • Steam Guthaben Klarna Rechnung.
 • Dagskryssning Kapellskär.
 • Купить биткоин сайт.
 • Danfoss pdf manual.
 • Vk1.
 • CoinDesk press release price.
 • Gateway Foundation space hotel.
 • Fransk restaurang Odenplan.
 • Midsummer solceller aktier.
 • IMessage blockieren geht nicht.
 • Clear lipstick with flower.
 • Richtingscoëfficiënt afgeleide.
 • Ethereum Cash.
 • Wanddekoration Metall Tiere.
 • Auktoriserad revisor Flashback.
 • Nicehash pool setting.
 • Gemütliche Ecke Wohnzimmer.