Home

Solvency II verzekeraars

Solvency II: Algemeen - DN

Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking is getreden. Het kader bestaat uit de Solvency II-richtlijn (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de Gedelegeerde Verordening, technische standaarden en richtsnoeren. Op 17 januari 2015 heeft de Europese Commissie. Het toezichtraamwerk Solvency II stelt eisen aan de (her)verzekeraars in Europa op het gebied van kapitaal, governance en informatievoorziening. Na de implementatie is het tijd om de toegevoegde waarde van Solvency II te gebruiken voor uw organisatie Het Verbond van Verzekeraars doet een oproep aan EIOPA voor een evenwichtiger voorstel voor het aanpassen van het Europese toezichtskader Solvency II. Zo pleit het Verbond onder meer voor maatregelen die marktfluctuaties in de waarde van de langlopende verplichtingen beter dempen Solvency II is een Europees raamwerk dat DNB gebruikt om toezicht uit te oefenen op de Nederlandse verzekeringssector. De grondgedachte ervan is dat hoe meer risico's je als verzekeraar loopt, hoe hoger je buffers moeten zijn Solvency II Basic is een nationaal toezichtregime voor kleine verzekeraars waarop de Solvency II-richtlijn niet van toepassing is. Twee groepen verzekeraars vallen niet onder Solvency II vanwege hun geringe omvang en/of branche waarin zij werkzaam zijn (behoudens enkele uitzonderingen)

The supervisory framework of Solvency II imposes requirements on insurers and re-insurers in Europe in terms of capital, governance and information provision. After implementation, the added value of Solvency II can be put to work for your organization Solvency II: An introduction Page 1 European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Quantitative Impact Study 5 (QIS5) Page 5 Think Outside of the Pillars - Solvency II Strategic Considerations Page 8 On April 22, 2009, the European Parliament approved the Solvency II framework directive, due to come into force January 1, 2013 The solvency regime laid down in this Directive is expected to result in even better protection for policy holders. It will require Member States to provide supervisory authorities with the resources to fulfil their obligations as set out in this Directive. This encompasses all necessary capacities, including financial and human resources. (18

Solvency II verandert internal audit KLEINE VErZEKErAArS Solvency II geldt voor alle verzekeraars. ook kleine verzekeraars moeten er aan voldoen, uitgezonderd verzekeraars met zeer beperkte premie-inkomsten. dit betekent dat bij kleine verzekeraars een internal audi-tafdeling aanwezig moet zijn. omdat de functie van internal audit niet mag worde Solvency II. Per 1 januari 2016 geldt Solvency II als toezichtskader voor verzekeraars in Europa. Solvency II bestaat voor een belangrijk deel uit governance vereisten, welke zijn opgenomen in de zogenaamde 2e pijler. Hieronder vallen ondermeer vier vereiste sleutelfuncties: de actuariële- Vanaf 2016 vallen bijna alle verzekeraars onder de (Europese) Solvency II-wetgeving. De Solvency II-wetgeving rust op een drietal pijlers: Kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers en de waarderingsgrondslagen; Kwalitatieve eisen aan het risicomanagement en de bedrijfsvoering; Eisen aan de publieke rapportage door verzekeraars, o.a. op het gebied van transparantie. Kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers en de waarderingsgrondslage Solvency II is een richtlijn van de Europese Unie. Met deze richtlijn geldt voortaan één wettelijk kader voor alle verzekeraars in de EU. Het doel van de richtlijn is te voorkomen dat verzekeraars failliet kunnen gaan. Een verzekeringsmaatschappij is daarom verplicht om voldoende kapitaal te hebben

Solvency II - Verzekeraars - Pw

Solvabiliteit & Solvency II - Verzekeraar

Solvency II bij Univé De Europese Unie werkt aan een beter toezicht op verzekeraars, zodat verzekeraars niet te veel risico nemen en de klant beschermd blijft. Dit doet de Europese Unie met wetten en regels waar verzekeraars zich aan moeten houden: het Solvency II-toezichtraamwerk (zie de toelichting onder in dit scherm) In de Solvency II Richtlijn zijn de algemene vereisten opgenomen t.a.v. risicomanagement voor verzekeraars. In de Richtlijn is als uitgangspunt opgenomen dat het governancesysteem de risico-management functie, de compliance functie, de interne audit functie en de actuariële functie omvat Op de balans van Solvency II verzekeraars worden de activa, passiva en het overschot gecumuleerd weergegeven voor levensverzekeraars. Dit gebeurt volgens de Solvency II richtlijnen van EIOPA. Beschikbaar vanaf 2016K1

IFRS 17 is to be implemented on 1 January 2021, giving firms three-and-a-half years from now - probably the longest period ever given to prepare for a new IFRS standard. Insurers will need to produce IFRS 17 accounts for the 2020 year-end to give themselves a prior-year comparison come 2021. Unlike with Solvency II, there are no impact. Solvency II-richtlijn - Hoofdinhoud. De Solvency II-richtlijn uit 2009 is één van de bouwstenen van het geharmoniseerd Europees toezicht voor verzekeraars. Het doel van Solvency II is dat verzekeraars afdoende financiële buffers hebben en hun risicomanagement op orde hebben zodat zij niet in de problemen komen bij tegenslagen of financieel zware tijden en een beroep moeten doen op overheden.

Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars. De Europese Commissie zal in het 3e kwartaal van 2021 een wijzigingsvoorstel voor de Solvency II richtlijn presenteren. We bespreken wat EIOPA daarover heeft geadviseerd. Verder komt aan de orde wat dit voor de verzekeringssector betekent Het Solvency II-regime is een gemiste kans om verzekeraars substantieel bij te laten dragen aan het herstel van de economie na de coronacrisis. Verzekeraars zijn bovendien bij uitstek in staat om. Solvency II is een Europese bepaling omtrent het toezicht op verzekeraars. Solvency II is sinds 1 januari 2016 van kracht en legt eisen op aan de manier waarop verzekeraars omgaan met vermogen en de rapportage van hun bedrijfsvoering. Sinds 1 januari 2016 is de zogenaamde Solvency II bepaling voor verzekeraars in Europa van kracht Solvency II cijfers op instellingsniveau volgen uiterlijk in 2017, wanneer verzekeraars hun eerste publieke rapportage zullen publiceren die ze onder Solvency II moeten opstellen. Het staat verzekeraars vrij in de tussentijd al met Solvency II cijfers naar buiten te komen, zoals enkele beursgenoteerde verzekeraars inmiddels doen De Werkgroep Solvency II heeft een Checklist Solvency II opgeleverd waarmee het onderdeel risicomanagement bij gevolmachtigden wordt ondersteund. Deze checklist moet iedere gevolmachtigde jaarlijks vóór 1 december invullen, waarmee verzekeraars vervolgens hun eigen risicomodellen kunnen vullen

Verschillen met Solvency II waarmee verzekeraars rekening moeten houden. De vereiste om een Contractual Service Margin (CSM) te berekenen en te hanteren, behalve wanneer de vereenvoudigde aanpak ofwel de Premium Allocation Approach (PAA) wordt gebruikt. De noodzaak om de Risk Adjustment (RA) op een gedetailleerder niveau toe te wijzen 'Solvency II-richtlijn verzekeraars is gemiste kans' Het Solvency II-regime is een gemiste kans om verzekeraars substantieel bij te laten dragen aan het herstel van de economie na de coronacrisis. Verzekeraars zijn bovendien bij uitstek in staat om de groene ambities van Europa ondersteunen, zegt Lard Friese, algemeen directeur van Aegon, in BNR Zakendoen Solvency II - Introduction. This one day course covers the key features of the Solvency 2 Directive, finishing with how it may change with the EU and post-Brexit PRA reviews. The key areas are illustrated throughout with examples from recent regulatory reports (SFCRs) of the two main kinds of insurer, General and Life. Cost excl. VAT

Solvabiliteit II-richtlijn. De Solvabiliteit II-richtlijn (veelal kortweg aangeduid als Solvency II) is een op 31 oktober/1 november 2012 in werking getreden Europese richtlijn van 25 november 2009 die een geharmoniseerd Europees toezichtraamwerk voor (her)verzekeraars beoogt Solvency II geldt voor alle verzekeraars. ook kleine verzekeraars moeten er aan voldoen, uitgezonderd verzekeraars met zeer beperkte premie-inkomsten. dit betekent dat bij kleine verzekeraars een internal audi-tafdeling aanwezig moet zijn. omdat de functie van internal audit niet mag worde Verankering Solvency II-wetgeving binnen de Vereende. Ook de Vereende is gebonden aan de Solvency II wetgeving. De voorbereiding hierop startte al in 2008. Vanaf 2011 is minimaal jaarlijks berekend welke solvabiliteit de Vereende aan moet houden om te voldoen aan hetgeen onder Solvency II wordt vereist In dit artikel wordt op basis van jaarverslagen onderzocht in hoeverre verzekeraars klaar zijn voor Solvency II, het nieuwe wettelijke toezichtskader voor verzekeraars. We kijken naar de organisatorische vereisten van Solvency II en toetsen deze aan beschikbare informatie vanuit jaarverslagen van een aantal grote Europese verzekeraars. Onze conclusie is dat de meeste verzekeraars goed op weg. Solvency II heeft gevolgen voor de internal audit bij verzekeraars. De audit wordt binnen de 'tweede pijler' een 'sleutelfunctie' en gaat zich meer richten op risicomanagement en minder op operationele processen

Het College (2): Solvency II - Verzekeraar

Op 11 juli heeft DNB-richtlijnen voor verzekeraars gepubliceerd over de behandeling van banken in de berekening van Solvency II ratio's. Op grond van die richtlijnen zal Aegon Bank worden meegenomen in de berekening van de Solvency II ratio van de groep. Deze wijziging heeft geen invloed op besluiten van Aegon over de aanwending van kapitaal Solvency II is in force as the European regulatory framework for insurance companies since 2016. The Solvency II regulation calibrates the capital requirements based on the risk measure Value-at-Risk, whereas Basel III and the Swiss Solvency Test both use the risk measure Expected Shortfall

Europese verzekeraars te optimistisch over Solvency II. Posted on december 7, 2012 by Hedwig Neesen Plaats een reactie. Ernst & Young publiceerde zopas een Europese survey over de status van de implementatie van Solvency II. De resultaten van de studie zijn gebaseerd op gegevens van 160 verzekeraars uit 19 landen Solvency II reporting software. Easy to use - based in Excel. Simple to install, get up and running in under 5 minutes. Many features - return setup for easy QRT creation, in depth validations, XBRL. Additional features to save time, rolling forward old returns, asset data imports and much more Solvency II reporting to a certain extent, but that support varies. Of the 15 solutions considered in this solution comparison, every solution supports part of the Solvency II reporting. And while seven of the considered solutions are able to consider IFRS 9, eight are able to consider IFRS 17 Solvency II biedt voordeel aan verschillende verzekeraars met lagere kapitaaleisen. Er wordt dus vanuit gegaan dat de sector zich gaat consolideren doordat grotere verzekeraars zich verder willen uitbreiden en kleinere verzekeraars met gespecialiseerde activiteiten zich willen verenigen Verbond van Verzekeraars en Solvency II. Leo De Boer directeur Verbond van Verzekeraars. Lobby: interne organisatie. Solvency II werkgroep CRM: Commissie Risk Management CFEZ: Commissie Financieel- Economische Zaken Verbondsbestuur. Lobby: nationaal. DNB Ministerie van Financiën Slideshow..

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance Implementatie audit op Solvency II-informatie. In de zomer van 2015 is het Tripartite Overleg (TPO) gestart. Dit overlegorgaan van De Nederlandsche Bank (DNB), het Verbond van Verzekeraars en de NBA heeft zich beziggehouden met de inrichting van accountantswerkzaamheden met betrekking tot Solvency II Title: Solvency II Basic, contouren van een nieuw toezichtskader voor kleinere verzekeraars: Author(s): Hurk, A.J.A.D. van de Solvency II. Solvency II en de financiële crisis. Klaas Knot. Inhoud. Solvency II: antwoord op crisis Implementatie traject Versterking Europees toezicht Inzoomen op kleine verzekeraars Implementing measures proces en onze speerpunten. Solvency II: antwoord op de financiële crisis. Slideshow.. Solvency Financial Condition Report (SFCR) 2016 Quantitative reporting templates (QRT) 2016. Het Solvency II-toezichtraamwerk. Het doel van het Solvency II-toezichtraamwerk is dat de verzekeraars zichzelf, en daarmee hun klanten, voldoende beschermen tegen risico's

Beschrijving In dit overzicht wordt het eigen vermogen (uitgesplitst naar Tier 1, 2 en 3 vermogen) en de solvabiliteitsratio van Solvency II verzekeraars weergegeven. Beschikbaar vanaf 2016K1. Tags Eigen vermogen, Herverzekeraars, Levensverzekeraars, Schadeverzekeraars, Solvabiliteit, Solvency II, Zorgverzekeraar Solvency II bevat verregaande eisen aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages van verzekeraars. Solvency II is inmiddels alweer aan haar eerste herziening toe. Het is belangrijk om Solvency II niet alleen als compliance exercitie toe te passen, maar ook daadwerkelijk te gebruiken voor verbetering van de bedrijfsvoering. In het. Verzekeraars met een beperkte risico-omvang (Solvency II-basisregime) rapporteren (2:441 lid 10 BW) de in artikel 3:73b van de Wft vastgestelde toelichtingen op solvabiliteit en financiële positie (RJ 605.403a). Zie artikel 134e van BPR Wft voor specificatie toelichtingen.

Solvency II zal niet alleen verstrekkende gevolgen hebben voor verzekeraars maar ook voor de kapitaalmarkt. Er wordt al enige tijd gewacht op de invoering van Solvency II door verzekeraars, pensioenfondsen en consultants Toch zijn er belangrijke verschillen waarmee verzekeraars die Solvency II hebben geïmplementeerd rekening dienen te houden. Verschillen met Solvency II waarmee verzekeraars rekening moeten houden De vereiste om een Contractual Service Margin (CSM) te berekenen en te hanteren, behalve wanneer de vereenvoudigde aanpak ofwel de Premium Allocation Approach (PAA) wordt gebruik Een bezwaar dat verzekeraars in deze discussies vaak uiten, is dat pensioenfondsen niet onderworpen zijn aan Solvency II en dus meer vrijheid hebben om in aandelen te beleggen. Verzekeraars pleiten dan ook voor een 'level playing field', wat staat voor 'gelijke spelregels voor iedereen' 'Voorgestelde aanpassingen Solvency II belemmeren broodnodige investeringen verzekeraars' 1 . The science behind varying performance of different colored LEDs. 1 . Wärtsilä ziet geen grote rol voor waterstof op zee. 1 . Wärtsilä ziet geen grote rol voor waterstof op zee. 1 Corpus ID: 60416839. Solvency II Basic, contouren van een nieuw toezichtskader voor kleinere verzekeraars @inproceedings{Hurk2012SolvencyIB, title={Solvency II Basic, contouren van een nieuw toezichtskader voor kleinere verzekeraars}, author={A.J.A.D. van den Hurk}, year={2012}

Solvency II Basic-verzekeraars - DN

Solvency II - Insurers - Pw

Solvency II rapportages die verzekeraars zullen publiceren gaan over boekjaar 2016. Verzekeraars zijn verplicht deze rapportage binnen 20 weken na einde jaar 2016 publiek te maken. Voor de groepenrapportages geldt 26 weken na einde jaar 2016 als laatste inlevertermijn. Het staat verzekeraars vrij in de tussentijd al met Solvency II cijfer Op de balans van Solvency II verzekeraars worden de activa, passiva en het overschot gecumuleerd weergegeven per type verzekeraar. Dit gebeurt volgens de Solvency II richtlijnen van EIOPA. Beschikbaar vanaf 2016K1. Balans Herverzekeraars Levensverzekeraars Schadeverzekeraars Solvency II Zorgverzekeraars Verzekeraars zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals voor Solvency II

Verzekeraars zijn druk bezig met het inrichten van de Solvency II richtlijnen, het management ervan en hun kapitaal en risicobeheer. De gevolgen van beslissingen hieromtrent zullen verder reiken dan de boardroom, waarbij de relaties van zowel particuliere- als zakelijke polishouders met verzekeraars zullen worden beïnvloed De leergang is gericht op een overzicht in de breedte van de kwantitatieve elementen in Solvency II die voor verzekeraars van belang zijn. U raakt vertrouwd met de financiële basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar. Dit betreft zowel de balans als de vereiste solvabiliteit Banken verkorten hun balans. Kredietverstrekking stagneert. Solvency II biedt echter soelaas met coulante kapitaalsvereisten voor leningen. En daarmee voor de reële economie. Maar hoe interessant is een belegging in leningen voor verzekeraars? Solvency II is flink bekritiseerd door beleggers. Zo heeft een 5-jarige high yield obligatie een kapitaalsbeslag van 22,5% (BB) of 37,5% (single-B of.

Solvabiliteit & Solvency II

Many translated example sentences containing solvency ii regime - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations

Verbond van Verzekeraars. Bedrijfswebsite. Dit profiel melden Info Expert in financial sector issues and legislation (Solvency II, MiFID, UCITS, AIFMD, PRIIPs, IDD, FTT, AML, etc.), with senior level experience in public affairs and compliance in the financial sector. I offer sound judgement, strategic. Abstract: Per 1 januari 2016 moeten verzekeraars uit hoofde van Solvency II een Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) maken waarin zij met scenario's en stresstesten de belangrijkste risico's analyseren. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar hoe verzekeraars scenario's en stresstesten toepassen 1. 1. Doel Solvency II Solvency II staat voor de nieuwe EU-regelgeving voor solvabiliteitseisen voor (her)verzekeraars die, zoals het er nu naar uit ziet, eind 2012 van kracht wordt

Scope Solvency II Solvency II geldt in principe voor alle verzekeraars. Er wordt echter wel rekening gehouden met twee belangrijke principes. Dit zijn de zogenaamde proportionaliteitsprincipes en. Translations in context of verzekeraars dat in Dutch-English from Reverso Context: Indien publieke verzekeraars dat soort voordelen genieten ten opzichte van particuliere kredietverzekeraars, dienen de voorwaarden te worden bepaald waaronder zij actief kunnen zijn om zo te garanderen dat zij geen staatssteun genieten Het Solvency II-regime is een gemiste kans om verzekeraars substantieel bij te laten dragen aan het herstel van de economie na de coronacrisis. Verzekeraars zijn bovendien bij uitstek in staat om de groene ambities van Europa ondersteunen, zegt Lard Friese, algemeen directeur van Aegon, in BNR Zakendoen Solvency II is het nieuwe toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa. Dit legt verregaande eisen op aan het bepalen van het vereiste kapitaal, risicomanagement, data governance en rapportages. Ook de komende jaren zal de wetgeving nog vele aanpassingen gaan kennen waar verzekeraars hun energie in moeten steken

Solvency II valt Europese verzekeraars zwaar | Financieel

Prudentieel toezicht: Solvency II-vrijstelling voor kleine schade- en natura-verzekeraars Per 1 januari 2016 is de aangepaste Vrijstellingsregeling Wft in werking getreden. De wijziging hangt samen met de implementatie van de Solvency II -richtlijn Solvency II staat verzekeraars toe om op basis van interne risicomodellen de kapitaaleisen te verlagen met als gevolg een positieve uitwerking op de rentabiliteit. Voordat een verzekeraar een aanvraag voor interne modellen kan indienen eist DNB een 'generale repetitie' van het aanvraagproces verzekeraars onder Solvency II zouden vallen, en meer onder het lokale regime. EIOPA toont zich hiermee gevoelig voor feedback van marktpartijen en nationale toezichthouders dat het Solvency II framework te belastend is voor kleine verzekeraars. Door het optrekken van de drempelwaarden vallen meer kleine verzekeraars buiten Solvency II

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of

verzekeraars verbeteren. Solvency II in ontwikkeling De ontwikkeling van Solvency II zit in de beslissende laatste fase. In principe ligt alle informatie op tafel om een politiek akkoord op de bijbehorende Omnibus II richtlijn te geven. Het is aan de onderhandelaars van het Europese parlement (EP), de Europes Europese verzekeraars onderschatten invloed van Solvency II-regelgeving. Achtergrond.

Solvency ii digitaal by Grant Thornton - IssuuFinanznachrichten Versicherungen: Solvency II: GDV fordert

Juridische zaken. Klantinteractie. Netwerke Voor verzekeraars is de impact van de Solvency II-aanpassingen behoorlijk: het vereiste kapitaal wordt op 1,5% van de hoofdsom van de hypotheek gemaximaliseerd. Figuur 2 Kapitaaleisen voor Nederlandse annuïtaire hypotheken met NHG De kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) door verzekeraars worden minder streng, aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de door de Europese Commissie voorgestelde herziening (Review 2018) van de Solvency II-regelgeving. Daarnaast gaan de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen omlaag Inleiding Solvency II en vastgoed 13-09-2011 25 Afsluiting Huidige kapitaaleis verzekeraars is afhankelijk van premie, schade en TV Solvency II kapitaaleis is risicogebaseerd en gaat uit van marktwaardering Vereist geïntegreerde benadering van risico's en kapitaalpositi Om stabiliteit binnen de markt van verzekeraars en herverzekeraars te waarborgen heeft de Europese Unie (EU) een Europese richtlijn opgezet, genaamd Solvency II. Met deze regels kan er gekeken worden of een verzekeraar solvabel is en kunnen de belangen van polishouders zo goed mogelijk beschermd worden

Solvency II - Vereend

(1) Het Solvency II artikel biedt ook voor SII Basic voldoende aanknopingspunten en/of relevantie om hetovertenemen in het Solvency II Basic regime. (2) Het Solvency II artikelwordendoet niet ter zakeSolvencyof wordt anderszins niet van toepassing verklaard voor de doelgroep van Solvency II Basic verzekeraars Solvency II bevat het nieuwe toezichtsregime voor verzekeraars. Onderdeel hiervan zijn nieuwe uitbeste­dingsregels. Dit artikel gaat in op de uitbestedingsregels onder Solvency II, en maakt daarbij een vergelijking met de huidige regels voor uitbestedin Leergang Solvency II voor financials. Prijs: €1.675. Het Actuarieel Instituut (AI) biedt voor financiële professionals uit het verzekeringswezen een vierdelige leergang. U raakt vertrouwd met de financiële basistechnieken voor Solvency II bij een verzekeraar. Dit betreft zowel de balans als de vereiste solvabiliteit

Wat is Solvency II? Europeesche verzekeringe

De belangrijkste les na Solvency II is wat mij betreft dan ook: wat gaan we anders doen?' Zomer was niet de enige die tijdens de bijeenkomst een vergelijking trok met Solvency II. Dagvoorzitter Rianne Vedder van EY testte ter plekke de kennis en de voortgang van de implementatie van IFRS 17 bij de diverse verzekeraars die in de zaal aanwezig waren Position paper 'Solvency II': evenwichtige kapitaaleisen versterken en beschermen, maart 2011 6 Aandachtspunten Solvency II n.a.v. QIS5 De verzekeraars voorzien een aantal technische probleempunten en algemene macro-economische gevolgen die uit QIS5 lijken voort te vloeien. Het gaat daarbij om het eigen vermogen, de waarderin De Checklist Solvency II wordt aan gevolmachtigden aangeboden via het portaal van Volmachtbeheer. Op 1 september 2015 ontvangt u voor de eerste keer het verzoek om het document voor 01-12-2015 in te vullen. In de SLA, dat onderdeel uitmaakt van de VSV, zal worden opgenomen dat de GA jaarlijks de checklist Solvency II moet invullen Achtergrond. Solvency II is het toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa dat per 1 januari 2016 in werking is getreden. Het risicogebaseerde toezichtraamwerk legt geheel nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages van verzekeraars Datum en tijd: donderdag 29 april 2021, van 15.00 - 16.30 uur, online Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars. De Europese Commissie zal in het 3e kwartaal van 2021 een wijzigingsvoorstel voor de Solvency II richtlijn presenteren

Solvency II - nba.n

 1. Net als de invoering van Basel III voor banken, heeft de invoering van de Solvency II richtlijn grote gevolgen voor de gehele organisatie van verzekeraars: van kapitaalmodellen tot bedrijfsvoering, van de inrichting van uw risico- tot uw solvabiliteitsmanagement. Hoewel Solvency II een verplichting is, biedt het succesvol implementeren van de richtlijn ook volop kansen voor uw organisatie
 2. In het eerste jaar dat de verzekeraars volgens de nieuwe richtlijn Solvency II rapporteren, hebben vrijwel alle verzekeraars voldoende kapitaal in kas om aan de verplichtingen te voldoen. Alleen Conservatrix, dochter Hooghenraed en FBTO Zorg halen niet de solvabiliteitsvereiste, zo blijkt uit het am: jaarboek 2017. Met de invoering van Solvency II is er een [
 3. 2 Solvency II assurance Organizations might want or even need to obtain assurance that their design and Solvency II implementation is on track. Mandatory assurance Internal model validation Requests by the regulators Areas to be covered Internal model assurance Embedding risk management Systems and data ORSA Reporting Group considerations Internal model validation General technical assurance.
 4. De nieuwe Europese solvabiliteitsrichtlijn Solvency II maakt het voor investeerders moeilijker om zicht te krijgen op de performance van verzekeraars. Dat concluderen Willis Towers Watson en onderzoeker Autonomous Research op basis van een onderzoek onder 31 Europese verzekeraars. Solvency II eist complexere rapportages en voldoet niet als vervanging van de embedded value (EV) als graadmeter [
 5. Verzekeraars lijken hier weinig vooruitgang op te boeken. De implicaties voor verzekeraars worden steeds duidelijker, nu duidelijker wordt wat Solvency II hier verwacht. DNB zal hier in 2014 nader onderzoek naar doen. Verder verdienen de voorbereiding van de IT-systemen op Solvency II en datakwaliteit nog de nodige aandacht
 6. Officieel moeten verzekeraars in 2016 voor het eerst rapporteren onder Solvency II. Om goed voorbereid te zijn vroeg DNB verzekeraars dit jaar al - in een zogenaamde droogzwemoefening - Solvency II cijfers in te sturen. Voor die oefening is de sector dus met vlag en wimpel geslaagd

Balans van verzekeraars (Solvency II; jaar) Data overhei

 1. imaal eens per jaar een Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) uit. De bijbehorende rapportage dienen ze in bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In de ORSA beoordeelt de verzekeraar de strategie, het bijbehorende risicoprofiel en de solvabiliteitspositie voor de komende jaren
 2. der risicovol beleggen en dus financieel weerbaarder worden. Hoe risicovoller een belegging, hoe meer kapitaal er tegenover moet staan. Aegon weet inmiddels dat de Nederlandse hypotheekportefeuille meer kapitaal vereist
 3. gen, voorziet een belangrijke groei in haar verzekeringstak. Onze Solvency II kennis en modellen willen wij om die reden verder uitbouwen. Wij zijn hiervoor op zoek naar een SOLVENCY II CONSULTANT. Solvency II is met name van belang voor het investment en actuariële advies aan onze klanten
 4. Solvency II is de meest significante wijziging in de Europese (her) verzekeringsmarkt in de afgelopen jaren. Solvency II schrijft herziene kapitaalsvereisten, risicomanagement normen en toelichtingsvereisten voor. In tegenstelling tot eerdere regelgeving, worden alle eisen nu nauw verbonden met de activa zijde van de balans van de verzekeraars
 5. Het Solvency II basic-regime In beginsel moeten alle Europese verzekeraars voldoen aan eisen volgend uit het Europese toezichtraamwerk van de richtlijn Solvency II. Twee groepen verzekeraars, behoudens enkele uitzonderingen, vallen echter niet onder de van Solvency II (op grond van artikel 4 van deze richtlijn)

Solvency II bij Univ

 1. De Solvency II-kapitaaleisen voor verzekeraars worden versoepeld, zo blijkt uit een herzieningsvoorstel van de Europese Commissie. Nederlandse verzekeraars reageren verheugd. 29 mei 2017 Accountancy Vanmorgen 'Solvency II vertroebelt zicht op kapitaalpositie verzekeraars.
 2. Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt. Het kader bestaat uit de bestaande Solvency II-richtlijn uit 2009 (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de uitvoeringsverordening en technische standaarden
 3. Posts about Solvency II written by giorgoskassapis. INSURANCE ΝΕWS & FACTS There is no wealth like knowledge, and no poverty like ignorance (Buddha) VERBOND VAN VERZEKERAARS (Dutch Association of Insurers), Key Facts Insurance in the Netherlands, 09.2013
 4. conform Solvency II richtlijnen. Een van de uitdagingen van Solvency II is het rapporteren van look through van beleggingsfondsen in S.06.03. Het verkrijgen van data en het rapporteren volgens de specifieke richtlijnen is voor veel verzekeraars een lastig en uitdagend proces. S0603.eu ondersteunt verzekeraars door het verzamelen.

Balans van verzekeraars (Solvency II; kwartaal) Data

4 Solvency II symposium Toezichtthema s DNB 2011 voor verzekeraars: Bedrijfsmodellen en strategie Economische winstgevendheid van levensverzekeringsproducten Gedrag en cultuur Themaonderzoeken : Board Effectiveness Verscherpt toezicht op beloningsbeleid (toezichthouderregel en op de Financial Stability Board (FSB) principes) Verankering van nieuwe toezichtraamwerken SII: interne modellen. Solvency II: een globale verkenning mr. W.G. de Haan en mr. J.T. Kool* Per 1 januari 2016 treedt eindelijk de Solvency II-richtlijn (hierna aangeduid als de Richtlijn) in werking.1 Met de inwerkingtreding van de Richtlijn, die al in 2009 is aangenomen, worden de prudentiële vereisten voor verzekeraars en herverzekeraars in Europa ingrijpend gewijzigd. 2 De Richtlijn vervangt een groot aantal. 5 2 Inleiding In het kader van Solvency II moeten verzekeraars bovenop de best-estimate schatting van hun verplichtingen, een risicomarge berekenen. Deze risicomarge is bedoeld voor het afdekken van de risico s die horen bij de toekomstige kasstromen. Als de kasstromen die voortvloeien uit de verzekeringsverplichtingen, precies zijn zoals verwacht, blijft de risicomarge als winst over

IFRS 17 compliance: a task comparable with Solvency II

 1. Verbond van Verzekeraars en Solvency II Leo De Boer directeur Verbond van Verzekeraars . Lobby: interne organisatie § § Solvency II werkgroep CRM: Commissie Risk Management CFEZ: Commissie Financieel- Economische Zaken Verbondsbestuur . Lobby: nationaal § DNB § Ministerie van Financiën § Tweede Kamer
 2. ste, dat zei Verbondsdirecteur Leo De Boer tijdens zijn speech op het
 3. g van de positie van de polishouders en het stimuleren en belonen van effectief risicomanagement in de verzekeringsbranche gekoppeld aan gerichte kapitaalseisen1
 4. Solvency II is een spelletje. De eisen onder Solvency II ten aanzien van de Solvency Capital Requirement (SCR) bezorgen veel verzekeraars hoofdpijn. Tien maanden na de invoering van Solvency II is er nog steeds geen absolute duidelijkheid over of gevoel bij de berekeningsmethode van de SCR
 5. Situatie in Nederland. Op 30 juni 2012 voerde DNB voor verzekeraars, in het kader van de Solvency II-richtlijn, het convergentiepunt voor deze ultimate forward rate van 4,2% in. Dit betekent echter niet dat de swaprente van de 60-jarige verplichting op 4,2% uitkomt. De 60-jarige rente steeg voor de verzekeraars van 2,5% naar 3,3% door deze ingreep. Het niveau van 4,2% fungeert als onbereikbare.
 6. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat voor het toezicht op verzekeraars in 2015 een 'Solvency II overgangsregime' geldt. DNB vindt dat de Solvency II-regelgeving voldoende stabiel is om het Theoretisch Solvabiliteits Criterium (TSC), dat dit jaar van kracht is, te schrappen
 7. Solvency II zal grosso modo betekenen voor de verzekeringswereld wat Basel II aan het worden is voor de banksector: nieuwe regels die de bankiers en verzekeraars moeten verplichten om alle risico's beter te evalueren en te kwantificeren, om te komen tot een grotere transparantie

Solvency II-richtlijn - Europa N

 1. Solvency II, de kans om waarde te creëren. De klant, polishouder centraal. Dit is het uitgangspunt bij de invoering van Solvency II. Solvency II staat voor de nieuwe Europese regelgeving inzake solvabiliteitseisen voor (her)verzekeraars die naar verwachting 1 januari 2016 van kracht wordt
 2. Solvency II is een Europese richtlijn voor verzekeraars en herverzekeraars. Solvency II is opvolger van een richtlijn uit 1973. Dat was, uiteraard, Solvency I. Solvency II is als nieuwe richtlijn aangenomen in 2009, en heeft een aantal belangrijke doelstellingen. Zo moet Solvency II ervoor zorgen dat verzekeraars voldoende geld in kas hebben om.
 3. Update Solvency II - de lobby - samenwerken
 4. 'Solvency II-richtlijn verzekeraars is gemiste kans' BNR
 5. Solvency II - de betekenis volgens Redactie Ensi
De mogelijke gevolgen van Solvency II | Risklane
 • Vanligaste namnen i USA.
 • Ali B wife.
 • Process Mining Gartner quadrant.
 • Utländska utdelningsaktier KF.
 • Hemnet Sölvesborg gård.
 • Can IQ Option be trusted.
 • SBB idag.
 • Coinbase deposit fee.
 • MANA crypto price.
 • Kryptowährung Plattform Test.
 • Köpvärda aktier december 2020.
 • Skicka bilder via Bluetooth iPhone till Android.
 • Tallink Silja Gotland.
 • Fastpays.
 • Bemanningsenheten tanum.
 • Is Coinbase available in Morocco.
 • Argument mot vindkraft.
 • Gmail werkt niet op laptop.
 • Finviz tesla.
 • Möbel Großhandel für Wiederverkäufer Holland.
 • Hoeveel karaat diamant.
 • Bitcoin Mining Steuererklärung.
 • Coursera Python.
 • Swedbank loan.
 • Wanddekoration Metall Tiere.
 • Waterfles synoniem.
 • Bella Boats.
 • Canal Digitaal App hoeveel gebruikers.
 • Osby Outlet ytterdörr.
 • Studentrabatt Rum21.
 • Cryptomunten uitleg.
 • I länder.
 • Blox Fruits Ghoul.
 • Trade Republic steuereinfach Deutschland.
 • Thelenius Twitter.
 • Bokföra covid test.
 • Rkr 8.
 • Låneavtal hanhund.
 • TV antenne Harald Nyborg.
 • Loom coin price prediction.
 • Vad betyder försäljningsintäkter.